Používáme cookies k tomu, abychom umožnili ten nejlepší možný zážitek z používání našich webových stránek. Dalším používáním potvrzujete, že jste s tím spokojeni.

Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů

GOLEM FINANCE s.r.o., se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ 26880547 (dále jen GOFI) zpracovává vaše osobní údaje vždy zásadně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/670 o ochraně osobních údajů.

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme?

 • identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci klienta, zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, kopii či údaje z průkazu totožnosti, u klienta podnikatele též IČ;
 • kontaktní údaje – a osobní údaje umožňující kontakt s klientem, zejména klientem uvedená adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa;
 • další údaje, které jsou pro nás potřebné k tomu, abychom mohli zprostředkovat vámi požadovaný finanční produkt; rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze zprostředkovávaného produktu, případně dalších služeb hypotečního experta.

Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

 • přímo od vás při jednání o zprostředkování požadovaného finančního produktu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z vámi předložených identifikačních dokladů nebo prostřednictvím služby BankID při využití on-line identifikace;
 • od realitní kanceláře, případně developera, odhadce či advokáta apod., se kterými při řešení vašeho bydlení spolupracujete s tím, že o tomto zdroji vás vždy budeme informovat;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.), případně od našich obchodních partnerů, např. realitních kanceláří.

K jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

 1. Zprostředkování Vámi požadovaného finančního produktu.
 2. Komunikace s realitní kanceláří (případně developerem), odhadcem, advokátem apod. pro sladění podmínek, termínů a procesu zpracování úvěru. O komunikaci stakovými subjekty Vás budeme včas informovat.
 3. Plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné́ činnosti a financování terorismu, zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Po zákonnou lhůtu musíme evidovat vaše identifikační údaje, účel úvěru, záznamy o jednání a další informace dokládající plnění našich povinností.
 4. Poskytování dalších služeb hypotečního experta, jako např.:
  1. asistence při změně podmínek smlouvy o Vámi využívaném finančním produktu,
  2. informování o aktuálních úrokových sazbách Vámi využívaného finančního produktu,
  3. v případě úvěru asistence při:
   • čerpání,
   • refixaci (vyjednání úrokové sazby na další fixní období),
   • refinancování,
   • realizaci mimořádné splátky nebo předčasného splacení úvěru, apod.

Pokud jste vyjádřil zájem o další služby hypotečního experta, budeme po dobu trvání vašeho zájmu o služby hypotečního experta evidovat také údaje týkající se vašeho produktu a související smlouvy a dokumenty (např. smlouva o úvěru).

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme bezpečně, nepředáváme je do zahraničí a využíváme je výlučně k uvedeným účelům. Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i v elektronickém informačním systému pro přesnou evidenci a aktualizaci údajů a pro případné vyhodnocení, které pomáhá ke zkvalitnění našich služeb pro vás.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Správcem osobních údajů je GOFI. Osobní údaje jsou zpřístupněny finanční instituci, u které Vám zprostředkováváme Vámi požadovaný finanční produkt, příslušnému hypotečnímu expertu GOFI a servisní společnosti GOFIS s.r.o., IČO 01506927. Všechny osoby, které mohou přijít s vašimi osobními údaji do styku, jsou zavázáni dodržovat přísná pravidla pro ochranu Vašich osobních údajů. Jejich dodržování kontrolujeme.

Vaše práva a komunikace s námi

Vážený kliente, na vaši případnou žádost:

 • poskytneme potvrzení, jaké údaje o Vás vedeme;
 • zpracujeme podklad pro předání vašich osobních údajů jinému subjektu;
 • opravíme nepřesné údaje, omezíme zpracování;
 • provedeme výmaz osobních údajů (s výjimkou údajů zpracovávaných pro plnění zákonných povinností);
 • ukončíme poskytování dalších služeb hypotečního experta a ukončíme evidování příslušných údajů.

Pro zaslání žádosti využijte, prosím, tento FORMULÁŘ. Abychom zabránili záměně s jinou osobou, budeme vás vždy při vyřízení žádosti identifikovat.

Oznámení o aktualizaci vašich údajů, žádosti, dotazy nebo sdělení nezájmu o poskytování dalších služeb hypotečního experta nám, prosím, zašlete písemně na adresu sídla GOLEM FINANCE s.r.o., nebo elektronicky e-mailem na info@golemfinance.cz.

Vaše stížnosti, výhrady, náměty na zlepšení

Pokud máte výhrady, náměty na zlepšení nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů v GOFI, nebo ze strany našeho hypotečního experta, budeme rádi za zaslání vašich podnětů či stížnosti nejlépe na sídlo GOLEM FINANCE, nebo e-mailem přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na pravni@golemfinance.cz.

Vaši stížnost vyřídíme zdarma, a co nejdříve vám podáme informaci o prověření vašeho podnětu či stížnosti.

V případě nesouhlasu s interním vyřízením vaší stížnosti se můžete obrátit na orgán dohledu Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111.