Zákonné informace a stížnosti

Společnost GOLEM FINANCE s.r.o. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů a poskytuje doporučení podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 257 / 2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Naše oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele si můžete ověřit v registru České národní banky.

Společnost GOLEM FINANCE s.r.o. a její vázaní zástupci, zaměstnanci vázaných zástupců a zaměstnanci společnosti GOLEM FINANCE s.r.o. se nezabývají poskytováním rady podle § 85 zákona 257 / 2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Poskytování našich služeb nevážeme na poskytnutí dalších doplňkových služeb.
Službu zprostředkování úvěru poskytujeme klientovi zdarma, odměnu inkasujeme od poskytovatele spotřebitelského úvěru. Výše odměny za zprostředkování Vašeho úvěru bude uvedena v konkrétní předsmluvní informaci. Výši odměny za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení od jednotlivých poskytovatelů, jejichž úvěry zprostředkováváme, vám sdělíme na vyžádání.

Dohledovým orgánem pro oblast poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru je Česká národní banka.

Nejste spokojeni se službami – podání stížnosti

Pokud nejste spokojen se službou naší společnosti, například se Vám nelíbí postup konkrétního hypotečního experta, budeme rádi, pokud nás na takový případ upozorníte. Za Vaše připomínky k naší činnosti jsme vděčni, protože nám pomáhají zlepšit naše služby pro Vás. 

Vaše připomínky či stížnost nám, prosím zašlete písemně přímo na centrálu GOLEM FINANCE s.r.o., Administrativní centrum BEKO, Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, nebo elektronicky e-mailem na golem@golemfinance.cz. 

Ve Vaší stížnosti prosím uveďte Vaše kontaktní údaje, abychom předešli záměně s jiným klientem.

Přijetí Vaší stížnosti Vám obratem potvrdíme. 

Na centrále posoudí Vaši stížnost osoby, které zodpovídají za dodržování compliance pravidel v naší společnosti. Je možné, že Vás ještě budeme kontaktovat a požádáme vás o upřesnění některých skutečností, abychom měli opravdu všechny informace. Pokud to bude pro posouzení nutné, dotážeme se na stanovisko příslušné osoby, které se výhrada na její postup či stížnost týká a budeme ji informovat o obsahu odpovědi. Pokud by se stížnost týkala i postupu konkrétní banky či stavební spořitelny, požádáme je také o vyjádření. 

Podání stížnosti je pro Vás zcela zdarma, náklady nese Golem finance. 

O vyřízení stížnosti Vás budeme neprodleně informovat, v odpovědi Vám dáme náš pohled na veškeré body Vaší stížnosti. Vaši stížnost se budeme vždy snažit vyřídit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů. Pokud by bylo pro posouzení stížnosti nutná delší doba, budeme Vás informovat o důvodech a předpokládaném čase vyřízení Vaší stížnosti. 

Pokud nebudete souhlasit s řešením Vaší stížnosti naší společností, můžete se zdarma obrátit na nezávislé instituce: 

 • Finančního arbitra České republiky s návrhem na bezplatné mimosoudní řešení sporu. Adresa Finančního arbitra je Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 042 070, finarbitr.cz.
 • Svou stížnost nebo jinou výhradu na náš postup můžete také zaslat dohledu České národní banky. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel: +420 224 414 359, Fax: +420 224 412 261, e-mail: spotrebitel@cnb.cz. ČNB nerozhoduje o předmětu sporu. Posuzuje pouze, jestli byly dodrženy právní předpisy, na které dohlíží.

Máte stížnost? Napište nám.

  PRAVIDLA ZASLÁNÍ OZNÁMENÍ A OCHRANY OZNAMOVATELE

  Společnost GOLEM FINANCE s.r.o. se sídlem: Jeremenkova 763/88 Praha 4 – Podolí, PSČ 14000, IČO: 26880547, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124584 (dále jen jak „Golem“), která je povinným subjektem a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Zákon) Vás tímto informuje o Vašich právech a povinnostech v případě, kdy chcete podat oznámení ve smyslu tohoto zákona.

  Zákon o ochraně oznamovatelů nastavuje pravidla pro podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajišťuje vytvoření bezpečného prostředí pro osoby, které v dobré víře informují o porušení zákona. Hlavním cílem je umožnit zaměstnancům i externím spolupracovníkům oznámit protiprávní jednání a zároveň zamezit jakýmkoliv přímým či nepřímým odvetným opatřením proti oznamovateli. Tím se myslí jednání přímo vyvolané oznámením, které může oznamovatel (v případě nepřímého opatření i jiná osoba) považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, např. šikana, ukončení pracovního poměru nebo hrozba žalobou pro porušení mlčenlivosti či trestním oznámením atp.

  V této souvislosti platí, že:

  • společnost GOLEM FINANCE zajišťuje ochranu oznamovatelů proti odvetným opatřením v plném rozsahu znění Zákona.
  • Oznámení lze podat prostřednictvím mailu na adresu pravni@golemfinance.cz, prostřednictvím zvláštního nezávislého a samostatného komunikačního kanálu, nebo na žádost oznamovatele osobně níže uvedené příslušné osobě.
  • Příslušnými osobami jsou:
   • Bc. Jiří Kotara, jiri.kotara@golemfinance.cz, +420 739 592 346, adresa pro doručování: Jeremenkova 763/88 Praha 4 – Podolí, PSČ 14000
   • Mgr. Jan Pivoda, jan.pivoda@golemfinance.cz, +420 725 169 168 , adresa pro doručování: Jeremenkova 763/88 Praha 4 – Podolí, PSČ 14000
  • Společnost GOLEM FINANCE nevyloučila, aby oznámení podala i osoba, která pro GOLEM FINANCE nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
  • GOLEM FINANCE uvádí, že oznámení není určeno k pokládání dotazů či podnětů společnosti GOLEM FINANCE, ani k podávání stížností na chování zaměstnanců GOLEM FINANCE.

  Obsah oznámení

  Oznámení musí vždy obsahovat:

  • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
  • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
   1. má znaky trestného činu,
   2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
   3. porušuje tento zákon, nebo
   4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie voblasti
    1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    2. daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  1. ochrany spotřebitele,
  2. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  3. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  1. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  2. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  3. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
  • Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí
   1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
   2. služba,
   3. samostatná výdělečná činnost,
   4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
   5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
   6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
   7. správa svěřenského fondu,
   8. dobrovolnická činnost,
   9. odborná praxe, stáž, nebo
   10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

  Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

  Práva oznamovatele

  • Zajištění ochrany totožnosti a ochrany proti odvetným opatřením i v případě, že oznamovatel učiní oznámení GOLEM FINANCE přímo a vdobré víře;
  • Neprodleně, a v každém případě do 7 dnů od obdržení oznámení, obdržet potvrzení o přijetí oznámení;
  • Oznamovatel bude vyrozuměn ve lhůtě 30 dní ode dne oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát) o výsledcích posouzení jeho oznámení;
  • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba GOLEM FINANCE navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

  Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů v případě podání oznámení

  Jakékoli zpracovávání osobních údajů, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, se vždy provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nebudou shromažďovat, a budou-li získány náhodou, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

  Oznámení budou zpracována pověřenými osobami na útvaru Právní a Compliance. Po prošetření daného podnětu bude oznamovatel seznámen s výsledky šetření.

  Toto Prohlášení o ochraně oznamovatelů je veřejně přístupné na internetových stránkách GOLEM FINANCE a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.

  Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek při jejich využívání. Kliknutím na „Povolit vše “ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. „Nastavení cookies“ můžete využít k poskytnutí kontrolovaného souhlasu nebo k odmítnutí používání souborů cookies tam, kde to není nezbytně nutné pro funkci stránek.

  Povolit vše Nastavení cookies

  Níže naleznete kategorie souborů cookie používaných na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Nastavení můžete v budoucnu kdykoliv změnit pomocí odkazu v patičce webu.

  Zavřít