Český statistický úřad zveřejnil výsledky šetření Životní podmínky domácností. Podle ČSÚ činily průměrné měsíční výdaje domácností za bydlení 5 706 Kč. Do těchto výdajů se zahrnuje náklady související s užíváním bytu (energie, voda, nájemné atp.) a naopak nezahrnuje náklady na pořízení bydlení (splátky úvěrů). Podíl z čistých peněžních příjmů, které domácnosti vydávají za bydlení, činil v roce 2018 průměrně 15,9 %.

V posledních pěti letech tento podíl klesá, protože příjmy domácností rostly v průměru rychleji než jejich náklady na bydlení. Vzhledem k tomu, že největší vliv na nákladovost bydlení hraje v tomto šetření výše nájemného, není překvapením, že výše nákladů roste s velikostí města, kde lidé bydlí, jak ilustruje přiložený graf.

Ve městech s více než 100 tis. obyvateli vydaly domácnosti s pracujícími členy v průměru 7 000 Kč měsíčně (18,7 % příjmů), Náklady na bydlení se směrem do malých obcí snižují podstatně rychleji, jelikož se v nich vyskytuje větší část domácností žijících ve vlastních rodinných domech. V obcích do 2 tis. obyvatel činily náklady na bydlení 4 726 Kč (resp. 12,5 % čistých příjmů).

Z šetření ČSÚ vyplývá, že v roce 2018 žilo ve vlastní nemovitosti 67,5 % domácností, v nájmu bylo 19 % domácností, 7,9 % využívalo družstevním bydlení a do kategorie ostatní (bydlení u příbuzných apod.) spadalo 5,6 domácností.Co se týče rozdělení domácností podle druhu obývaného domu tak v rodinných domech loni žilo 56,6 % domácností, v bytových domech to bylo 42,8 %. v roce 2018 průměrně 15,9 %.

„Historicky platí, že pořízení nemovitosti je jeden z nejlepších způsobů, jak se zajistit na stáří, protože výrazně pomáhá snížit výdaje na provoz domácnosti v neproduktivním věku. U českých domácností je patrný silný příklon k vlastnickému bydlení, nicméně dosažitelnost bydlení se postupným zvyšováním cen nemovitostí zhoršuje a tento trend bohužel nedokáží efektivně brzdit ani stále ještě nízké sazby hypotečních úvěrů,“ říká Libor Ostatek, ředitel společnosti Golem Finance, která se specializuje na financování bydlení.

Zdroj: ČSÚ, GOLEM FINANCE