I.cz: E-learning jako pomocník při přípravě na certifikace

Od Michal Dragoun

2. 7. 2018

Autor: Miroslav Škvára, Investujeme.cz
Kdo působí v branži finančního poradenství a zprostředkování dlouhou dobu, tak mi dá jistě za pravdu, že za posledních pět let se tento obor zásadně změnil a klade nyní mnohem vyšší nároky na všechny zúčastněné osoby.

Co se změnilo?

Především se změnila legislativa, která přímo do Zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (DPS), zakotvila v § 74 odst. 7 toto ustanovení: „Investiční zprostředkovatel a osoby, jimiž vykonává činnost, které se přímo podílí na činnostech distribuce, jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon jejich činnosti, a to zejména znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.“ Dále v § 75 odst. 1 nařizuje, že „investiční zprostředkovatel je povinen vykonávat činnosti s odbornou péčí“.

Jinými slovy to znamená, že osoby, které nabízejí DPS, musí projít certifikační zkouškou, kterou vykonají u akreditované osoby. Další povinností je mít úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, případně vyšší druh vzdělání, které dokládá ČNB. Takže se již v roce 2013 rozjíždí první certifikace, které pořádají nově vzniklé akreditované osoby, kterých nyní na DPS ČNB eviduje 18.

Co následovalo?

A po lidově zvaném „penzijku“ zakotvila legislativa podobnou povinnost pro spotřebitelské úvěry a nově i pro oblast investica to v návaznosti na minulý Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). A abychom měli všechny certifikace popsány, doplňuji ještě tuto aktuální informaci. Dne 25. 6. 2018 byl návrh Zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDP – směrnice IDD), schválený Poslaneckou sněmovnou, oficiálně předán Senátu PČR. Začíná tedy běžet lhůta (30 dnů) pro jeho projednání. V případě schválení bude předán ještě k podpisu prezidentovi. Předpokládá se, že účinnost bude s největší pravděpodobností od 1. 1. 2019, takže nyní víme, že oblast finančního poradenství a zprostředkování je zatížena celou řadou povinností, které souvisí s odbornou způsobilostí.

Ještě bychom si měli ujasnit, jak se liší jednotlivé certifikace. Hledisek může být několik, ale upozorním vás pouze na ty základní. Certifikaci na DPS můžeme považovat z této čtveřice za nejjednodušší, protože je zde vždy pouze otázka s jednou ze čtyř možných správných odpovědí.

V ostatních 3 případech certifikací je 25 % otázek tzv. vícečetných, to znamená, že vybíráte jednu až čtyři správné odpovědi. Další rozdíl je v tom, že v případě DPS má zkouška vykonaná před akreditovanou osobou platnost 5 let, v ostatních případech je na dobu neurčitou.

Vzpomínám si, že při jednom ze seminářů, které pořádá VECTOR Certifikace, jsem tyto zkoušky nazval slovy “mají doživotní platnost“ a účastníci mne ihned opravili, že je správnější říkat, je na „dobu neurčitou“, protože kdo z nás dnes ví, kdy může dojít ke změně.

Ve všech čtyřech případech legislativa stanovuje tzv. „přechodné období“, to je doba, po kterou je třeba zkoušku vykonat od účinnosti zákona. Zkouška je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou, kde najdete případové studie, které se přibližují konkrétním situacím z praxe.

V případě DPS má každá akreditovaná osoba vlastní sadu otázek, v ostatních případech otázky vyhlašuje ČNB, jsou veřejné a akreditované osoby je musí používat. V praxi je každý zkušební test originální, protože legislativa ukládá povinnost použít pro tvorbu testů generátor náhodného výběru.

Zákon stanovuje také čas pro vykonání zkoušky na 90, 120, 135 a 180 minut a vždy je stanoven počet otázek a jejich struktura. Není stanoveno, kolikrát je možno zkoušku opakovat v případě neúspěchu, je to tedy pouze o cenové náročnosti – pokud jdu na zkoušku vícekrát, stojí mě to více peněz.

Co znamená příprava na certifikační zkoušku?

V praxi se setkávám s tím, že na zkoušku se nám hlásí čerství maturanti či absolventi vysokých škol, ale také zkušení poradci, kteří působí na trhu třeba i dvacet let. Tím se samozřejmě liší způsob jejich přípravy. Někdo preferuje tištěné studijní materiály, mladší generace je již ze studií zvyklá na testování a využívání elektronických pomůcek a internetu. Proto se lektorský tým Vectoru věnuje i publikační činnosti a máme vlastní brožuru na DPS i skripta (160 stran) na spotřebitelské úvěry. Ale hlavní důraz klademe na přípravu formou E-learningu.

E-learning = pomocník

Vzhledem k celkem vysoké počítačové gramotnosti účastníků certifikací patří E-learning k efektivnímu nástroji, který umožňuje účastníkům získat studijní materiály, najít na jednom místě všechny zkušební otázky a formou samostudia se připravit. Výhodou E-learningu Vectoru je to, že máme vlastní IT a SW zázemí, tím pádem dokážeme velmi operativně reagovat na změny, které od ČNB přicházejí. Zkouška na DPS patří k těm jednodušším, tak se nyní zaměřím na zkoušky, kde je úspěšnost mnohem nižší. Mám na mysli zkoušku na spotřebitelské úvěry.

Náš tým se zamýšlel, jaké funkce by měl mít náš E-learning, proto jsme naslouchali poradcům a sbírali informace z chatu, který nám slouží ke komunikaci s těmi, kdo se na zkoušku připravuje. Jako první přišlo doporučení, že by bylo vhodné, pokud by se otázky zobrazovaly jak na PC, tak i na tabletu i na mobilním chytrém telefonu. Další doporučení, které přišlo od týmu ze společnosti GOLEM FINANCE (certifikací prošla velmi úspěšně celá firma již v říjnu a listopadu 2017) se týkalo tlačítka, které by mohl použít poradce a sám si stanovil, zda chce znát správné odpovědi, či ne.

A přicházely další náměty. Bylo by užitečné, kdyby se zobrazovaly chybně zodpovězené odpovědi a poradce se z nich mohl poučit. Náš tým IT specialistů všechny tyto požadavky postupně zapracoval. Vzhledem k tomu, že se u případových studií vyskytují i početní příklady, zodpovídali jsme konkrétní dotazy na chatu  a rovnou jsme tyto naše odpovědi přidávali k jednotlivým případovým studiím jako vysvětlivky. Dnes mohu konstatovat, že v E-learningu na spotřebitelské úvěry je vše podstatné zodpovězeno a účastníci mají ucelený přehled po stránce obsahové, co zkouška obnáší.

Jak funguje semafor?

A jak běžel čas, tak jsme evidovali velké množství zodpovězených otázek a zamýšleli jsme se v týmu Vectoru, jak tato big data využít. A vznikl nápad, který jsme letos aplikovali u otázek na spotřebitelské úvěry. U každé otázky máme nyní barevné označení, přičemž červeně jsou označeny otázky, které považujeme z hlediska statistiky za velmi náročné, oranžová barva označuje střední obtížnost a zeleně máme označeny otázky, které tým IT zařadil mezi lehké.

Jakou to má výhodu pro uživatele? Pokud působí na trhu delší dobu, lze předpokládat, že chybovat budu v těch obtížných a na ty se proto zaměřím. A tím mohou ušetřit drahocenný čas, který si příprava samozřejmě žádá.

A z jaké statistiky vychází náš semafor? K 1. 7. 2018 bylo již zodpovězeno přes 2 miliony otázek na spotřebitelské úvěry a bylo zahájeno více než 115 000  testů. Semafor má velký úspěch, proto jsme se rozhodli, že stejný nástroj budeme využívat i u náročné zkoušky na investiční produkty, na kterou máme již nyní přihlášeno více než 350 účastníků.

Kdy může být nástroj uplatněn?  Abychom se drželi zásad statistiky, tak máme interně nastaveno pravidlo, že každá z několika set otázek dle zákona o ZPKT bude zodpovězena minimálně 50krát, abychom měli věrohodná data, která budeme zobrazovat v E-learningu.

A co naznačuje statistika přihlášených účastníku na certifikace na investice? Přibližně 90 % zájemců je nyní přihlášeno na zkoušku, která trvá 135 minut a týká se zprostředkování. Pouze 10 % účastníků má nyní zájem o souhrnnou zkoušku v trvání 180 minut.

Poznámka: Poslední aktualizace otázek na investice proběhla dne 2. 7. 2018 a Vector je změnil dne 3. 7. Byly odebrány 2 otázky a bylo přidáno 60 nových otázek a 14 nových případových studií.

Jaká je úspěšnost certifikací?

K dispozici je nyní pouze jedna souhrnná statistika, kterou zveřejnila ČNB.

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za rok 2017

Na základě obdržených statistických údajů k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“), od jednotlivých akreditovaných osob bylo za uplynulý rok 2017 vydáno celkem 12 759 zkouškových testů, jejichž celková úspěšnost byla ve výši 76,75 %.

Typ zkoušky (ZSÚ) Úspěšnost
I. skupina odbornosti (90 minut) 60,22 %
II. skupina odbornosti (120 minut) 92,54 %
III. skupina odbornosti (120 minut) 87,26 %
Souhrnná zkouška (180 minut) 76,53 %

Zdroj: ČNB

Naše zkušenosti z certifikací

Vzhledem k tomu, že má Vector vlastní IT a SW zázemí, máme vždy při ruce informace, kolik účastníků je přihlášeno, kolikrát se přihlásil účastník do E-learningu, vidíme jeho statistiku. Naši firemní bankovní a nebankovní zákazníci mají, dle dohody s námi, tato data k dispozici.

Aktuálně máme nastaveno, že účastník se může 5 pracovních dnů předem zdarma přehlásit na náhradní termín. Chápeme, že jsou někdy mimořádné okolnosti, které neumožňují kvalitní přípravu, tak proč chodit na zkoušku nepřipraven.

Je lepší dát nám předem vědět a řešení se vždy najde. Máme několik kontaktních telefonních čísel, fungují nám maily a chat, takže jsem účastníkům vždy plně k dispozici. Ale musím přiznat i negativní zkušenost, kterou jsme zaznamenali. Někteří účastnici nám zavolají den před zkouškou, že nepřijdou. Proto jsme museli zpřísnit termíny pro přehlašování a začít striktně dodržovat storno poplatky. I naše vstřícnost má své meze.

Velmi se nám osvědčily dvě zkušenosti. Vector pořádá tzv. multi termíny, takže na jednom termínu můžete vykonat jakýkoliv jeden druh zkoušky. Napadlo nás, že dnes často působí týmy, kanceláře a poradenská místa, kde působí specialisté. V našem případě se mohou kolegové s managerem týmu dohodnout, vzít jedno auto a třeba ve čtyřech vyrazit na certifikace. Každý vykoná svoji zkoušku, v našem případě se jedná o písemný test. Týmová spolupráce v přípravě se i v tomto případě osvědčila. A protože vyhodnocení zkoušky dělá Vector ihned, určitě panuje v autě cestou domů skvělá nálada, protože účastníci vědí, jak dopadli. A kdo se učil, ten uspěje.

Multi termín má ještě jednu další výhodu, nikdy nerušíme vypsané termíny pro malý počet zájemců. Kdo je přihlášen, s tím vždy počítáme!

A co jsem zaslechl při certifikacích? Často od účastníků, u kterých vidíme, že přípravě v E-learningu věnovali malou pozornost, se po zkoušce obvykle dozvídám tuto větu: „Zkouška je od slova „zkusit“, tak jsem to dnes zkusil a zjistil, že bez důkladné přípravy není možno zkoušku vykonat.“

Zamyšlení na závěr

  1. Oblast finančního poradenství a zprostředkování bude v budoucnu fungovat na profesionálním základě. Dřívější praxe, že někdo měl tuto činnost jako brigádu či přivýdělek, už není možná. ČNB a MF požadují, aby na trhu působili pouze odborníci s řádnou kvalifikací, kteří poskytují kvalitní služby.
  2. Jsem toho názoru, že mnoho kolegů působících nyní na trhu, se zamýšlí, jak zkoušky zvládnout a kolik času a energie věnovat jejímu zvládnutí. A samozřejmě je to i otázka peněz. S certifikací souvisí cena za vykonání zkoušky, ale také správní poplatky, které jsou hrazeny ČNB. A je také otázka, kolik certifikací nutně potřebuji a čemu se chci do budoucna věnovat. Vzhledem k rozsahu požadavků je velmi náročné být odborníkem „na všechno“. Proto lze předpokládat, že dojde ještě ke větší specializaci a v týmu budou fungovat odborníci úvěráři, odborníci na investice a specialisté na životní a neživotní pojištění. Univerzálního vojáka tedy budeme v budoucnu hledat asi velmi těžko.
  3. Vždy bude diskuse na téma náročnosti zkoušek, jejich praktičnosti, proč nemít jednu velkou zkoušku a ne 4 dílčí, proč se jednotlivá témata opakují v různých typech zkušebních otázek, proč je nutné používat vícečetné otázky, které jsou často kamenem úrazu. Často slyším také argument, na to co je v otázkách se mne klient nikdy nezeptal, proč musím znát deriváty, když nabízím DPS apod. A zde vidím roli asociací a nezbytné komunikace s ČNB a MF.
  4. A protože bez řádné přípravy není možné úspěšně certifikační zkoušky vykonat, určitě vzroste role E-learningu, jako nástroje, který by měl být všem účastníkům trhu pomocníkem. Poskytne jim kvalitní informace, ale také efektivní uživatelsky přívětivé funkcionality. Protože známé přísloví říká, že čas jsou peníze. A příprava si žádá drahocenný čas.

Publikováno 20. 7. 2018 na portálu Investujeme.cz

https://www.investujeme.cz/clanky/e-learning-jako-pomocnik-pri-priprave-na-certifikace/

Mohlo by vás také zajímat…

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek při jejich využívání. Kliknutím na „Povolit vše “ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. „Nastavení cookies“ můžete využít k poskytnutí kontrolovaného souhlasu nebo k odmítnutí používání souborů cookies tam, kde to není nezbytně nutné pro funkci stránek.

Povolit vše Nastavení cookies

Níže naleznete kategorie souborů cookie používaných na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Nastavení můžete v budoucnu kdykoliv změnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít